Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „SGM LT“, juridinio asmens kodas  302731868, buveinės adresas: Sorbų g. 9, tel. Nr.: +370 6 8652613, el. p.: info@sgmlt.lt (toliau – Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau– BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Bendrovė tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz., kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, registruojatės į apžiūras mūsų svetainėje.
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.
 • gautus iš duomenų registrų, kai turime parengti Jums sutartį.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslasTeisinis duomenų rinkimo pagrindasAsmens duomenų kategorijų aprašasDuomenų saugojimo terminai
Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymasSutarties vykdymas BDAR 6 str., 1 d. b punktasVardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento numeris, individualios  veiklos pažymėjimo numeris, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija, duomeny iš registrų centro10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Registracijos į apžiūrą tiksluSutikimas. BDAR 6 str.,  1 d., a punktasVardas, telefono numeris, pranešimo turinys2 metai
Puslapio lankytojų įpročių stebėjimasTeisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktasSlapukų surenkama informacija, registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštasIki sutikimo atšaukimo
Skundų ir užklausų nagrinėjimasTeisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktasVardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, buto adresas, kreipimosi turinys5 metai po skundo išnagrinėjimo
Naujienlaiškių siuntimas tiesioginės rinkodaros tikslaisSutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktasEl. pašto adresas, vardas, pavardėIki sutikimo atšaukimo
Socialinių tinklų administravimas

Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas

Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas

Komentaras, žinutės turinys, vardas, pavardėInformacija saugoma socialiuose tinkluose, kol asmuo pats ištrina duomenis
Potencialių klientų paieškaTeisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktasVardas, telefono numeris ir/arba el. paštas2 metai

 

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovė asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Bendrovė pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Bendrovės pasitelktiems nekilnojamojo turto pardavimo partneriams;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, kai sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Esant poreikiui duomenų teikimas į Trečiąsias valstybes (už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės bendrijos ribų) mūsų pasitelktų partnerių vykdomas remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais, numatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388.

 

Pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos teikėjų (duomenų gavėjų) privatumo pranešimai

Rekomenduojame susipažinti su šių paslaugų teikėjų privatumo pranešimais:

Remarketing: http://www.remarketing.lt/;

Digital Brothers: https://digitalbrothers.lt/privatumo-politika/;

Google Analytics:  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

 

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.

 

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. tiesioginės rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

 

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@homa.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Ozo g. 41, LT – 07171 Vilnius. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.
 1. Savo teises taip pat galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: dap@homa.lt;
 • telefonu: +370 5 2430130;
 • raštu adresu: Ozo g. 41, LT – 07171 Vilnius.

 

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko kategorijaDuomenų tvarkymo tikslasSlapuko pavadinimasGaliojimas
AnalitinisNaudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.Google analytics tagsNuolatinis
Tikslinis / ReklaminisAnalizuoti, kaip vartotojai naudoja tinklalapį, tobulinti tinklalapį, pagal apsilankiusių vartotojų naršymo įpročiusFacebook Audience and Conversion TagsNuolatinis
Tikslinis / ReklaminisAnalizuoti, kaip vartotojai naudoja tinklalapį, tobulinti tinklalapį, pagal apsilankiusių vartotojų naršymo įpročiusGoogle Adwords Audience and Conversion TagsNuolatinis
TikslinisInformacijai apie vartotojų sutikimus su slapukų politika apdorotiEU Cookie Law Consent31 diena
Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.